Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Flexibel in de mondzorg

 1. Buchele-Kwebeman h.o.d.n. Flexibel in de mondzorg (hierna: Flexibel in de mondzorg) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64875520 en is gevestigd aan de Burg. Tonckensweg 11 (9765CA) te Paterswolde.

Artikel 1 – Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: het aanbod van een Mondzorgprofessional aan een Mondzorgpraktijk.
 3. Arbeidskracht: de natuurlijke persoon niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Diensten: het ter beschikking stellen van de Website www.flexibelindemondzorg.nl waarop een Mondzorgprofessional diensten (werk) kan aanbieden aan een Mondzorgpraktijk.
 5. Mondzorgpraktijk: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die diensten aan Mondzorgprofessionals aanbiedt via de Website.
 6. Mondzorgprofessional: de Arbeidskracht of Zzp’er die gebruik maakt van de Website.
 7. Flexibel in de mondzorg: de dienstverlener die het gebruik van de Website ter beschikking stelt aan een Mondzorgprofessional en een Mondzorgpraktijk.
 8. Website: de Website van Flexibel in de mondzorg waarmee Mondzorgpraktijk gebruik kan maken van de aangeboden diensten van Mondzorgprofessional(s).
 9. Zzp’er: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Flexibel in de mondzorg en Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk en op het gebruik van de Website door elke Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
 3. Flexibel in de mondzorg gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Diensten van Flexibel in de mondzorg. Flexibel in de mondzorg zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in de privacy statement van Flexibel in de mondzorg.
 4. De Website van Flexibel in de mondzorg is in beginsel niet toegankelijk voor minderjarigen.
 5. Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk dienen een account aan te maken alvorens Mondzorgprofessional in contact kan komen met Mondzorgpraktijk en vice versa.
 6. Door het accepteren van een Aanbod gaat Mondzorgprofessional direct een overeenkomst aan met de Mondzorgpraktijk voor de uitvoering van het Aanbod zoals door Mondzorgprofessional gekozen.
 7. Als Mondzorgpraktijk van de Website, is Flexibel in de mondzorg geen contractspartij bij de overeenkomst die tot stand kan komen tussen Mondzorgprofessional en Mondzorgpraktijk.

Artikel 3 – Aanbod

 1. Het Aanbod van de Mondzorgprofessional(s) wordt door Flexibel in de mondzorg gepubliceerd op de Website, op basis van de door de Mondzorgpraktijk aangeleverde informatie. Flexibel in de mondzorg is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van het Aanbod en/of informatie over de Mondzorgpraktijk op de Website.
 2. Flexibel in de mondzorg heeft geen controle over, en biedt nimmer garantie voor de kwaliteit, geschiktheid, volledigheid, juistheid, (il)legaliteit, beoordelingen en/of recensies van het Aanbod, of de Mondzorgpraktijk die het betreffende Aanbod heeft geplaatst. Flexibel in de mondzorg wijst erop dat elke Mondzorgprofessional een zelfstandige onderzoeksplicht heeft om te onderzoeken of het getoonde Aanbod voldoet aan het hierboven genoemde. Eventuele afbeeldingen bij het Aanbod zijn enkel en alleen bedoeld als weergave. Een Mondzorgprofessional kan geen rechten ontlenen aan deze afbeelding(en), en is nimmer aan te merken als een goedgekeurde afbeelding door Flexibel in de mondzorg.
 3. Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk zijn op de hoogte van de inhoud van het Aanbod alsmede zijn rechten en plichten verbonden aan het aanvaarden van het Aanbod door de dienst van Mondzorgpraktijk te boeken en/of te betalen.

Artikel 4 – Het account

 1. Zowel Mondzorgprofessional als Mondzorgpraktijk dienen een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van bepaalde functies van de Website, zoals het publiceren of bekijken van een advertenties. Voor de zakelijke Mondzorgprofessionals geldt dat de persoon die de registratie verricht, verklaart en garandeert dat hij/zij de bevoegdheid heeft om de onderneming juridisch te binden en alle benodigde toestemmingen en licenties verschaft aan Flexibel in de mondzorg die nodig zijn ten behoeve van de juiste uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord.
 3. De Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk zijn verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.
 4. Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk mogen slechts één account registreren tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Het account is persoonlijk en mag niet overgedragen worden.
 5. De Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk zijn zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien wordt vermoed dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient per direct contact op te nemen met Flexibel in de mondzorg. De Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk zijn zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij kan worden aangetoond dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens).
 6. Slechts nadat het account is aangemaakt, kunnen Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk acties uitvoeren op de Website.

Artikel 5 – Gebruik van de Website

 1. Het is Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk verboden om de (inhoud) van de Website te kopiëren en/of op andere wijze te reproduceren, te openbaren of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flexibel in de mondzorg.
 2. Het is Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Flexibel in de mondzorg, alsmede op de goede naam van Flexibel in de mondzorg. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Website berusten uitsluitend bij Flexibel in de mondzorg en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk.
 3. Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk dragen er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Flexibel in de mondzorg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Website.
 4. Flexibel in de mondzorg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Flexibel in de mondzorg is uitgegaan van door de Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Flexibel in de mondzorg bekend was.
 5. Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op de Website of in zijn account plaatst. Indien Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk vermoeden dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zullen Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk Flexibel in de mondzorg onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk dienen zelf de gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
 6. Flexibel in de mondzorg is gerechtigd om (delen van de) Website te wijzigen, alsmede haar Diensten. Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk zal van eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte gebracht worden.
 7. Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk zijn verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van Flexibel in de mondzorg, alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
 8. Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk hebben een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Website. Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk zijn te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende regels te houden gedurende het gebruik van de Website. Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk dienen zich te onthouden van:
 1. Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Website van Flexibel in de mondzorg, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haatzaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op Websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.
 2. Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of programma’s waarvan Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Flexibel in de mondzorg of derden hindert of schade toebrengt.
 1. Flexibel in de mondzorg is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

Artikel 6 – Notice and Takedown

 1. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Flexibel in de mondzorg gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Flexibel in de mondzorg komt het recht toe Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk de toegang tot de Website te ontzeggen en/of het gebruik van de Website te beëindigen.
 2. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten komt voor rekening en risico van Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk.
 3. Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 4. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Flexibel in de mondzorg of derden en/of onrechtmatig handelen door Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk, is Flexibel in de mondzorg tevens gerechtigd om het account van Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk te verwijderen of op andere wijze beperkingen te stellen aan het gebruik van het account van Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk. Flexibel in de mondzorg zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct te verwijderen. In geen geval is Flexibel in de mondzorg aansprakelijk voor de geleden schade van Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk, van welke aard dan ook ten gevolge van het handelen van Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk.
 5. Elke Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk kan aanwijzingen en/of klachten melden bij Flexibel in de mondzorg over een inbreukmakend Aanbod, of klachten over andere Mondzorgprofessionals. Een melding kan gedaan worden door een e-mail te versturen naar info@flexibelindemondzorg.nl met als onderwerp “Klacht”.
 6. Indien Flexibel in de mondzorg constateert dat Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk misbruik maakt van zijn account, in de breedste zin van het woord, zal Flexibel in de mondzorg het account van Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk verwijderen en/of blokkeren.

Artikel 7 – Beschikbaarheid Website

 1. Flexibel in de mondzorg staat er niet voor in dat de Diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Flexibel in de mondzorg spant zich in om (de toegang tot) de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. Flexibel in de mondzorg is gerechtigd indien en voor zover er naar haar oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website, het gebruik van de Website op te schorten. Flexibel in de mondzorg is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.
 2. Flexibel in de mondzorg biedt enkel en alleen het gebruik van de Website aan. Flexibel in de mondzorg is op geen enkele wijze betrokken bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen Mondzorgprofessionals en Mondzorgpraktijken en de uitvoering daarvan.
 3. Flexibel in de mondzorg heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de levering van de aangeboden diensten door Mondzorgpraktijken. Alle weergegeven informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. Flexibel in de mondzorg is nimmer aansprakelijk indien de diensten van de Mondzorgpraktijk niet voldoet aan de verwachtingen van een Mondzorgprofessional.

Artikel 8 – Betaling

 1. Het recht om gebruik te maken van de Website geschiedt overeenkomstig een abonnement. Het abonnement wordt aangegaan voor de duur van één jaar en kan ingaan op iedere gewenste dag van de maand, waarbij tussentijdse opzegging niet mogelijk is. Het abonnement wordt na afloop van de looptijd van het abonnement stilzwijgend verlengd met nogmaals één jaar indien het abonnement niet wordt opgezegd door Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk. Verlenging van het abonnement vindt niet plaats indien Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk tot één dag voor het einde van de looptijd het abonnement opzegt.

  Voor betaling van het Flexibel in de mondzorg abonnement maakt Flexibelindemondzorg.nl onder andere gebruik van betaling per automatische incasso. Dit is een betaalwijze waarbij de verkoper van de koper toestemming krijgt om geld van zijn rekening te incasseren. Aan de transactie zelf zijn voor de Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk geen kosten verbonden. Die kosten zijn voor rekening van Flexibel in de mondzorg.

  Het gekozen abonnement wordt automatisch verlengd als de abonnementsperiode voorbij is. Bij verlenging van het abonnement zal het systeem aan de hand van de gekozen betaalmethode automatisch het geld van uw rekening incasseren. Als na periodieke controle blijkt dat de rekening niet is betaald ontvangt u per e-mail een herinnering. Om bijkomende kosten te voorkomen, dient u er dan voor te zorgen dat het totaal openstaande bedrag dan binnen 14 dagen door ons is ontvangen. Is uw betaling niet tijdig door ons ontvangen, dan vorderen wij incassokosten van u. De incassokosten bedragen € 40,00 volgens het Besluit vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten.

 1. De kosten voor het jaarabonnement dienen ineens vooraf voldaan te worden door Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk.

Artikel 9 – Annuleringsprocedure

 1. Iedere Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk. met een abonnement bij Flexibelindemondzorg.nl kan een beroep doen op de wettelijke bedenktermijn van 14 werkdagen (herroepingsrecht). Indien Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk in deze periode al daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de betaalde dienstverlening van Flexibelindemondzorg.nl dan is Flexibelindemondzorg.nl gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Bij gebruik van het herroepingsrecht worden kosten naar rato van gebruik verrekend. De wettelijke bedenktijd gaat in bij het aangaan van een betaald abonnement. Een beroep op het herroepingsrecht dient binnen de wettelijke termijn te worden gedaan om effect te sorteren.

Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk doet een beroep op het herroepingsrecht bij voorkeur via het contactformulier op de Internetsite, waarin Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk op ondubbelzinnige wijze aangeeft gebruik te willen maken van het herroepingsrecht. Daarnaast kan de Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk ook een beroep doen op het herroepingsrecht door gebruik te maken van het modelformulier voor herroepingsrecht, te downloaden www.acm.nl/nl/download/publicatie/?id=12754

 1. Het opzeggen van het abonnement dient uitsluitend per email (info@flexibelindemondzorg.nl), via het contact formulier op de contactpagina of per brief te gebeuren. De opzegging van het lidmaatschap zal schriftelijk dan/wel per email bevestigd worden.

Artikel 10 – Beperking van Aansprakelijkheid

 1. Flexibel in de mondzorg is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Flexibel in de mondzorg, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Flexibel in de mondzorg en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Flexibel in de mondzorg buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 2. Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, sluit Flexibel in de mondzorg alle aansprakelijkheid uit voor schade geleden door Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk op grond van (i) het gebruik van de Diensten van Flexibel in de mondzorg, (ii) afname van de diensten van Mondzorgpraktijken via de Website, (iii) het niet of niet volledig of veilig beschikbaar zijn van de Website, (iv) veranderingen in, aan of op de Website of Diensten van Flexibel in de mondzorg en (v) eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie op de Website
 3. Flexibel in de mondzorg sluit alle gevolgschade uit. Hieronder wordt tevens verstaan alle indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 4. Indien en voor zover Flexibel in de mondzorg aansprakelijk blijkt te zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een maximaal bedrag van 250 euro.
 5. Alle aanspraken van Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk wegens tekortschieten aan de zijde van Flexibel in de mondzorg vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Flexibel in de mondzorg binnen een jaar nadat Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Flexibel in de mondzorg.

Artikel 11 – Vrijwaring

Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk vrijwaart Flexibel in de mondzorg voor aanspraken van derden ten aanzien van de door hen geleden schade op grond van (i) het gebruik van de diensten van de Mondzorgpraktijk, aangeschaft via de Website, (ii) het gebruik van de Diensten van Flexibel in de mondzorg, (iii) de onrechtmatige inhoud van het Aanbod en/of de geleverde diensten door de Mondzorgpraktijk en (iv) het sluiten van een overeenkomst met de Mondzorgpraktijk op grond van een Aanbod.

Artikel 12 – Klachten

 1. Indien een Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk niet tevreden is over de Diensten van Flexibel in de mondzorg, is Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@flexibelindemondzorg.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Flexibel in de mondzorg de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Flexibel in de mondzorg zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 13 – Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

Het staat Flexibel in de mondzorg vrij om (delen van de) Website aan te passen, alsmede de inhoud van haar Diensten en deze algemene voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op de Website met de laatste bijgewerkte datum. De Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk zal ook 30 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden een e-mail ontvangen met de betreffende wijzigingen. Indien Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk het niet eens is met de inhoud van de wijzigingen kan Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk de overeenkomst onmiddellijk beëindigen. Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk zal een nadere e-mail ontvangen over de wijze waarop de overeenkomst beëindigd kan worden. Indien Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk niet tijdig, althans niet vóór de datum waarop de wijzigingen in werking treden verwerpt of op andere wijze bezwaar indient, of de overeenkomst beëindigd gaat Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk akkoord met de gewijzigde voorwaarden. Ook indien Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen de Website gebruikt, worden Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk geacht de gewijzigde voorwaarden geaccepteerd te hebben.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Flexibel in de mondzorg en Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk, en Flexibel in de mondzorg en Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Flexibel in de mondzorg en Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk, of door het gebruik van de Website door Mondzorgprofessional en/of Mondzorgpraktijk worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Nederland, Assen tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Paterswolde, 24 april 2022.

Zoeken

oktober 2023

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

november 2023

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Compare listings

Compare